ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

logo
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทาง ทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo
ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-based medicine) ช่วยการตัดสินใจในการวินิจฉัยโรค และให้ข้อมูลรักษาผู้ป่วยโดยมีลักษณะการสืบค้นเป็น Systematic Review
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง
logo
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ Elsevier ที่ประกอบไปด้วยหนังสือมากกว่า 1,000 เล่ม วารสารมากกว่า 600 journals, Multimedia, Evidence-based Medicine และรูปภาพ
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo
ข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-based medicine) ทั้งในรูปแบบเอกสาร รูปภาพ และวิดีโอ รวมถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย และฐานข้อมูลยา
ดาวโหลดคู่มือ ลงทะเบียน | สืบค้น
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง
logo
[email protected] Full Text เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวบรวมจากวารสารจากสำนักพิมพ์และสมาคมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น Lippincott Williams & Wikins เป็นต้น
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการเป็นฐานข้อมูลด้านสาขาวิชาการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็ม จำนวน 114 รายชื่อ ผู้สนใจสามารถค้นหาบทความย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวมรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ โดยมีชื่อบทความมากกว่า 20,000 เรื่องจากสำนักพิมพ์ 5,000 แห่ง ที่เน้นในด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาการ การแพทย์

สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo
ฐานข้อมูลรูปภาพ และการวิเคราะห์เพื่อการวินิจฉัยด้านรังสีวิทยา ให้ข้อมูล การวิเคราะห์วินิจฉัยแยกโรค (Differiential Diagnosis Modules) และ รูปภาพทางกายวิภาคศาสตร์ (Imaging Anatomy)

สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo
ฐานข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และวงการกีฬาจากสำนักพิมพ์ด้านการศึกษาชั้นนำของโลก ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book) วิทยาศาสตร์กีฬามากกว่า 180 รายชื่อ วิดีโอสาธิตการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวสรีระมากกว่า 200 รายการ ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบไฟล์ HTML

สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง

สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo
ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ

สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo
ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน


สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo
ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo
ฐานข้อมูลที่มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่ Accounting, Finance & Economics Business, Management & Strategy Tourism & Hospitality Management Marketing Information & Knowledge Management HR, Learning & Organization Studies Operations, Logistics & Quality Property Management & Built Environment Public Policy & Environmental Managementสถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo


ระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals) มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo
ฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ • สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มมากกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง • ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกือบ 3,000 ชื่อเรื่อง

สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

logo
บริการบทความวารสารฟรีมากกว่า 12 ล้านรายการ ในฐานข้อมูล MEDLINE ย้อนหลังไปถึงปี 1960 ครอบคลุมวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และการแพทย์มากกว่า 10,000 ชื่อ

สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง