ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Author workshop ในหัวข้อ How to Get Published: An Earth & Environmental Journal Editor's Perspective