โปรแกรมสำเร็จรูป

Graphpad Prism

ใช้สำหรับงานทางด้านการวิเคราะห์ผลทางด้านสถิติ และการทำ Regression ซึ่งรวมถึง Linear และ Non- Linear Regression


EndNote

เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม เช่น การสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ

คู่มือการใช้งาน : Windows / MacOS


SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows)

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบตาราง หรือแผนภูมิที่ต้องการใช้งาน


Turnitin

เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ (Similarity index)

คู่มือการใช้งาน : อาจารย์ / นักศึกษา


STATA

เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติประสิทธิภาพสูง ตอบสนองความต้องการในการทำงานวิจัย วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) การจัดการข้อมูล (Data Manipulation) การแสดงให้เห็นภาพของข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปแบบต่าง ๆ (Visualization)