ประวัติห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประวัติห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

           ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการขั้นสูง จัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา จัดการศึกษาและผลิตบุคลากรในระดับสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน


           ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นพื้นที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยและทางวิชาการ แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


           นอกจากนี้ ยังมีบริการสืบค้นหนังสือ และวารสารทางวิชาการ ผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมสำเร็จรูป มีห้องสมุดเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนตำราและวารสารทางวิชาการ ประกอบด้วยห้องสมุดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และห้องสมุดเครือข่ายภายนอก ผ่านหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์

แหล่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน

(A Learning Center for All)