การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้บริการหนังสือสาขาวิชาทางการแพทย์และพยาบาล ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยจัดหมวดหมู่หนังสือด้วย ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine Classification: NLM Classification)

1. ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน

ก. หนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานหรือ ปรีคลินิก
QS กายวิภาคศาสตร์ (Human Anatomy)
QT สรีรวิทยา (Physiology)
QU ชีวเคมี (Biochemistry)
QV เภสัชวิทยา (Pharmacology)
QW จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน (Microbiology and immunology)
QX ปรสิตวิทยา (Parasitology)
QY พยาธิวิทยาคลินิค (Clinical Pathology)
QZ พยาธิวิทยา (Pathology)

ข. หนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชาการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
W อาชีพแพทย์ (Medical profession)
WA สาธารณสุขศาสตร์ (Public health)
WB อายุรศาสตร์ (Practice of medicine)
WC โรคติดเชื้อต่าง ๆ (Infection diseases)
WD 100 โรคขาดสารอาหาร (Deficiency Diseases)
WD 200 โรคเกี่ยวกับการเผาผลาญในร่างกาย (Metabolic diseases)
WD 300 โรคเกิดจากภูมิแพ้ (Diseases of allergy)
WD 400 สัตว์เป็นพิษ (Animal Poisoning)
WD 500 พืชเป็นพิษ (Plant Poisoning)
WE ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (Musculoskeletal System)
WF ระบบหายใจ (Respiratory System)
WG ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด (Cardiovascular system)
WH ระบบทางเดินของเลือดและน้ำเหลือง (Hemic and Lymphatic system)
WI ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ (Gastroenteric system)
WJ ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ (Urogenital system)
WK ระบบต่อมไร้ท่อหรือต่อมเอ็นโดไครน์ (Endocrine system)
WL ระบบประสาท (Nervous system)
WM จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
WN รังสีวิทยา (Radiology)
WO ศัลยศาสตร์ (Surgery)
WP นรีเวชวิทยา (Gynecology)
WQ สูติศาสตร์ (Obstetrics)
WR วิทยาโรคผิวหนัง (Dermatology)
WS กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
WT เวชศาสตร์ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง (Geriatrics,Chronic diseases)
WU ทันตแพทย์ศาสตร์ศัลยกรรมช่องปาก (Dentistry oral surgery)
WV วิทยาโสต นาสิก และลาริงซ์ (Otorhinolaryngology)
WW จักษุวิทยา (Ophthalmology)
WX กิจกรรมในโรงพยาบาล (Hospitals and other health Facilities)
WY การพยาบาล (Nursing)
WZ ประวัติการแพทย์ (History of medicine)


** หนังสือที่ไม่ได้จัดอยู่ในทั้ง 2 ระบบใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ **

หนังสือภาษาไทย
นวนิยาย
หนังสือเยาวชน
หนังสืออ้างอิงภาษาไทย
ร.ส. เรื่องสั้น
ว.จ. วิจัย
ว.พ. วิทยานิพนธ์
English Book
F Fiction
J Juvenile
R Reference book
S.C. Short story collection
Res. Research
Diss. Dissertation