ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์A

Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ มากกว่า 5


คู่มือการใช้งาน
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

Access Medicine

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการทางการแพทย์


คู่มือการใช้งาน
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

ACM Digital Library

ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญ อาทิเช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป บทความปริทรรศน์หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (Article reviews) และบทความฉบับเต็ม (Full text) ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน


คู่มือการใช้งาน
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

American Chemical Society Journal

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ซึ่งประกอบไปด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (Full text) รูปแบบ HTML และ PDF ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน


คู่มือการใช้งาน
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

B

BMJ Best Practice

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-based medicine) ช่วยการตัดสินใจในการวินิจฉัยโรค และให้ข้อมูลรักษาผู้ป่วยโดยมีลักษณะการสืบค้นเป็น Systematic Review


คู่มือการใช้งาน
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

C

ClinicalKey

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ Elsevier ที่ประกอบไปด้วยหนังสือมากกว่า 1,000 เล่ม วารสารมากกว่า 600 รายชื่อ journals, Multimedia, Evidence-based Medicine และรูปภาพ


คู่มือการใช้งาน
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

E

EBSCO Engineering Source

ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก อาทิเช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มมากกว่า 1,600 รายการ ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกือบ 3,000 รายชื่อ


คู่มือการใช้งาน
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

EBSCO Discovery Service

ฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน ฐานข้อมูลด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบไปด้วยข้อมูลฉบับเต็ม (Full text) ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศึกษาศาสตร์ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็ม (Full text) มากกว่า 900 รายชื่อ


คู่มือการใช้งาน
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

Emerald Management

ฐานข้อมูลบทความฉบับเต็ม (Full Text) ของวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่ การบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ การจัดการการท่องเที่ยว การตลาด การจัดการความรู้และสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และนโยบายสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1994 – ปัจจุบัน


คู่มือการใช้งาน
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

H

Human Kinetics Library

ฐานข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และวงการกีฬาจากสำนักพิมพ์ด้านการศึกษาชั้นนำของโลก ประกอบไปด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิทยาศาสตร์กีฬามากกว่า 180 เล่ม วิดีโอสาธิตการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวสรีระมากกว่า 200 รายการ ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบไฟล์ HTML


คู่มือการใช้งาน
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

I

IEEE Xplore Digital Library

ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ


คู่มือการใช้งาน
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

J

Journals@OVID

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full Text) ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวบรวมจากวารสารจากสำนักพิมพ์และสมาคมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาทิเช่น Lippincott Williams & Wikins เป็นต้น


คู่มือการใช้งาน
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

O

Oxford Academic Journals

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการเป็นฐานข้อมูลด้านสาขาวิชาการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็ม (Full text) จำนวน 114 รายชื่อ ผู้สนใจสามารถค้นหาบทความย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน


คู่มือการใช้งาน
สถิติการใช้ข้อมูล 0 ครั้ง

P