ระเบียบการใช้ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ระเบียบการใช้ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 1. การยืม
  • เป็นบริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้น
 2. สิทธิการยืม
  • หนังสือความรู้ทั่วไป ยืมได้จำนวน 5 เล่ม/14 วัน ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
  • ตำราแพทย์ ยืมได้จำนวน 5 เล่ม/14 วัน ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
  • ซีดีทั่วไป/วิชาการ ยืมได้จำนวน 3 แผ่น/7 วัน ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
 3. วิธียืม
  • ยืมผ่านบรรณารักษ์ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
  • แสดงบัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่บรรณารักษ์ผู้ให้บริการ
 4. การคืน
  • คืนผ่านบรรณารักษ์ ณ เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 1 มุม C อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์